Regulaminy


Regulamin platformy internetowej GitGud dla użytkowników indywidualnych
z dnia 20 listopada 2020 r.

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.gitgud.team prowadzonej przez, Wojciecha Dziewita NIP: 643-166-02-47, REGON: 141497209, ul. Śniadeckich 18/13, 00-656 Warszawa, odnoszące się do użytkowników indywidualnych.

 

Dane kontaktowe: Wojciech Dziewit

Adres: ul. Śniadeckich 18/13 00-656 Warszawa

Telefon: 607-162-105

E-mail: contact@gitgud.pl

 1. DEFINICJE

Użyte w treści Regulaminu wyrażenia mają następujące znaczenie:

 • Administrator - Wojciech Dziewit, NIP: 643-166-02-47, REGON: 141497209, ul. Śniadeckich 18/13, 00-656 Warszawa.
 • Trener– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która założyła konto na Platformie w celu oferowania swoich Usług, prowadzący lub nie prowadzący działalności gospodarczej lub zawodowej w rozumieniu art. 431C., który samodzielnie świadczy Usługi.
 • Użytkownik indywidualny – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 roku życia, w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, która założyła Konto na Platformie w celu korzystania z dostępnych funkcjonalności poza prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • C. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221C.
 • Konto – wpis Użytkownika indywidualnego w bazie danych Platformy, który umożliwia dostęp do funkcjonalności Platformy, niedostępnych dla użytkownika, który nie posiada Konta.
 • Platforma – platforma internetowa dostępna pod adresem gitgud.team umożliwiająca Trenerom oferowanie Usług, a Użytkownikom indywidualnym dokonywanie rezerwacji tych Usług, nawiązywanie kontaktu z Trenerami lub Użytkownikami indywidualnymi, rozliczanie płatności za Usługi, zapoznawanie się z opiniami Użytkowników indywidualnych i odpowiedziami na opinie, umieszczanie własnych Materiałów związanych z Usługami przez Trenerów.
 • Polityka prywatności – dokument dotyczący przetwarzania danych osobowych przez Administratora, dostępny w zakładce „Polityka Prywatności”.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 UŚUDE.
 • Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu UŚUDE, której stronami są Użytkownik indywidualny oraz Administrator.
 • Usługa, Usługi – usługa świadczona przez Trenera, polegająca na prowadzeniu treningów.
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 134)
 • UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. U. z 2019 r. poz. 123)

 2. Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Platforma umożliwia przeglądanie zawartości, zapoznawanie się z opiniami Użytkowników indywidualnych, wyszukiwanie Trenerów lub Usług oraz zapisanie się do newslettera lub wyrażenie zgód marketingowych (dostęp bierny do Platformy). Dalsze funkcjonalności są dostępne w przypadku założenia konta na Platformie.
 2. Platforma udostępnia dalsze funkcjonalności w zależności od rodzaju założonego konta. Platforma umożliwia założenie konta jako Użytkownik indywidualny („zarejestruj się – Jestem Graczem”) albo jako Trener („Zarejestruj się – Jestem Trenerem”).
 3. Niniejszy Regulamin dotyczy wyłącznie Użytkowników indywidualnych. Zasady korzystania z Platformy przez Trenerów określone są w oddzielnych regulaminach dostępnych w zakładce FAQ - Regulaminy i udostępnionych Trenerom przed założeniem przez nich kont na Platformie.
 4. Dostęp czynny do Platformy - Platforma umożliwia Użytkownikom indywidualnym, którzy założyli Konto, nawiązywanie kontaktu z Trenerami, dokonywanie rezerwacji i płatności za Usługi, dodawanie własnych opinii o Trenerach. Użytkownik indywidualny może również zarządzać swoim Kontem w panelu gracza, w którym:
 • ma dostęp do zarezerwowanych, zrealizowanych i odwołanych Usług;
 • może anulować Usługę nie później niż 24 godziny przed datą realizacją Usługi;
 • może dokonać edycji swoich danych (za wyjątkiem adresu e-mail).
 1. Administrator prowadzi Platformę umożliwiającą korzystanie z funkcjonalności wskazanych w ust. 1 i 4. Prowadzenie Platformy przez Administratora stanowi świadczenie usługi drogą elektroniczną w rozumieniu UŚUDE.
 2. Administrator pośredniczy w Usługach świadczonych przez Trenerów poprzez umożliwienie zapoznania się z Usługami i opiniami o Usługach, nawiązania kontaktu z Trenerami świadczącymi Usługi, dokonania rezerwacji i płatności za Usługi oraz dodania opinii, a także zarządzania Usługami, z których skorzystał lub zamierza skorzystać Użytkownik indywidualny.
 3. Administrator nie świadczy Usług, a umowa o świadczeniu Usług jest zawierana z wybranym przez Użytkownika indywidualnego z Trenerem.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia nowych rodzajów funkcjonalności Platformy, jak również do zaprzestania świadczenia wybranych funkcjonalności, o czym poinformuje Użytkowników indywidualnych wyznaczając należyty termin na akceptację nowych warunków lub wypowiedzenie Umowy.
 5. Korzystanie z Platformy jest dobrowolne i jest możliwe 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę z wyjątkiem prac serwisowych lub awarii systemu.
 6. Korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Platformy jest bezpłatne, jednakże rezerwacja Usługi wiąże się z obowiązkiem zapłaty Trenerowi określonej ceny za Usługę – nawet jeśli została odwołana.

 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
 2. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy, Użytkownik indywidualny może od niej odstąpić bez podania przyczyny. Odstąpienie od Umowy następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, które należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Administratora wskazany we wstępie Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Użytkownik indywidualny traci prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli dokonał na Platformie rezerwacji Usługi, o której mowa w § 5.
 4. Rozwiązanie Umowy następuje przez usunięcie Konta przez Użytkownika indywidualnego. Platforma udostępnia funkcjonalność umożliwiającą Użytkownikowi indywidualnemu usunięcie Konta. Użytkownik indywidualny może również usunąć konto poprzez wysłanie e-maila z takim żądaniem na adres: contact@gitgud.pl
 5. W przypadku rażącego lub uporczywego naruszania Regulaminu, Administrator ma prawo usunięcia Konta Użytkownika indywidualnego, który dopuszcza się takich naruszeń, bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 6. Administratorowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy zawartej z Użytkownikiem indywidualnym z przyczyn niewskazanych w ust. 6 powyżej, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

 4. Rejestracja na Platformie i zasady korzystania z Konta

 1. Aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcjonalności Platformy, należy założyć Konto.
 2. W celu rejestracji i utworzenia Konta jako Użytkownik indywidualny należy wybrać opcję „zarejestruj się – Jestem Graczem”, a następnie wypełnić formularz wskazując prawdziwe imię i nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, oraz hasło, a także określić strefę czasową i zaznaczyć pole oznaczające akceptację Regulaminu.
 3. Platforma umożliwia rejestrację oraz logowanie się poprzez wykorzystanie profilu Użytkownika indywidualnego na portalu Twitch.
 4. Rejestracji na Platformie jako Użytkownik indywidualny może dokonać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 roku życia, w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciąga zobowiązania, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, przy czym taka osoba w chwili dokonywania rejestracji poprzez zaznaczenie właściwego pola oświadcza, że zawiera Umowę oraz będzie dokonywać transakcji na Platformie za zgodą opiekuna prawnego. Rejestracji na Platformie jako Trener może dokonać tylko pełnoletnia osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Z chwilą zakończenia procesu rejestracji osoba, która wypełniła formularz rejestracji staje się Użytkownikiem indywidualnym i uzyskuje dostęp do swojego Konta w panelu gracza. Administrator dokonuje potwierdzenia założenia Konta przez Użytkownika indywidualnego poprzez wysłanie na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracji wiadomości z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Do wiadomości e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji dołączony jest Regulamin w brzmieniu obowiązującym w chwili rejestracji.
 6. Każdy Użytkownik indywidualny może posiadać tylko jedno Konto na Platformie. Zakazane jest udostępnianie Konta przez Użytkownika indywidualnego innym osobom lub Użytkownikom indywidualnym, jak również korzystanie z Kont innych Użytkowników indywidualnych. Użytkownik indywidualny powinien zachować swoje hasło w tajemnicy.
 7. W przypadku niekorzystania z Konta przez Użytkownika indywidualnego przez okres 2 (dwóch) lat, Administrator ma prawo do usunięcia Konta. Miesiąc przed terminem usunięcia Konta, Administrator wyśle maila do Użytkownika indywidualnego z prośbą o potwierdzenie, że Użytkownik indywidualny zamierza korzystać z Konta. W przypadku braku potwierdzenia w ciągu maksymalnie 48 godzin, Administrator usunie Konto.
 8. Zakazane jest podejmowanie przez Użytkownika indywidualnego jakichkolwiek działań prowadzących do destabilizacji infrastruktury Platformy (spam).

 5. Rezerwacja i płatność

 1. Użytkownik indywidualny może dokonać rezerwacji Usługi dla siebie lub dla grupy osób, przy czym Platforma nie wymaga podania danych osobowych osób w ramach grupy, dla których dokonywana jest rezerwacja (za wyjątkiem adresów e-mail). Osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim nie mają prawa do dodania opinii o Trenerze, którzy zrealizowali Usługę.
 2. W ramach jednej rezerwacji Użytkownik indywidualny może dokonać rezerwacji Usługi polegającej na jednej lekcji lub pakietu lekcji, zgodnie z opisem właściwej Usługi dostępnym na Platformie.
 3. Dokonanie rezerwacji polega na wyborze Usługi (w której oznaczony będzie co najmniej jej rodzaj, czas trwania i cena) i liczby uczestników. Dokonanie rezerwacji wymaga zaznaczenia pola o akceptacji umowy łączącej Użytkownika indywidualnego z Trenerem, który świadczy Usługę, której wykonanie regulują właściwe przepisy prawa.
 4. Użytkownik otrzymuje potwierdzenie rezerwacji na adres e-mail wskazany w formularzu rezerwacji.
 5. W umowie o świadczenie Usług, o której mowa w ust. 3 powyżej, zawartej przez Użytkownika indywidualnego z Trenerem, prowadzącym działalność gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 431C. , zastosowanie ma art. 38 pkt 12 Ustawy o prawach konsumenta, stosownie do którego Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umów, o ile w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 6. Mając na uwadze ust. 5 powyżej, Rezerwacja Usługi może zostać anulowana przed upływem 24 godzin do świadczenia Usługi przez Użytkownika indywidualnego, tylko z ważnych powodów, niezawinionych przez Użytkownika indywidualnego (siła wyższa).
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy po upływie 24 godzin do świadczenia Usługi pobierana jest z tego tytułu prowizja, w wysokości 50 proc. całości kwoty za daną Usługę. Po odwołaniu Usługi administrator Platformy zwróci zapłaconą kwotę za Usługę na Twój rachunek bankowy.
 8. Zgodnie z Regulaminem, jedyną płatnością, do której zobowiązany jest Użytkownik indywidualny jest zapłata Trenerowi z tytułu zarezerwowanej Usługi.
 9. Po zaakceptowaniu warunków rezerwacji i umowy, o której mowa w ust. 3 powyżej oraz po zaznaczeniu opcji „przejdź do płatności”, Użytkownik indywidualny zostanie przekierowany na stronę internetową umożliwiającą dokonanie płatności. Płatności dokonywane przez Użytkowników indywidualnych są realizowane przez zewnętrznego dostawcę systemu płatności online. Administrator platformy nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne występujące po stronie operatora płatności.

6. Proces zwrotu  środków 

 

 1. W przypadku odwołania lekcji przez użytkownika indywidualnego na mniej niż 24 godziny przed jej startem, jako użytkownik indywidualny (Gracz) tracisz 50% należnej kwoty, która mimo nie odbycia się lekcji, zostaje przekazana Trenerowi. Jeśli lekcja została odwołana na więcej niż 24 godziny wcześniej otrzymujesz pełen zwrot zapłaconej za lekcję kwoty. Otrzymujesz również pełen zwrot, jeśli to Trener odwoła lekcję. 

 

 1. Aby uzyskać zwrot zapłaconej lub pomniejszonej o 50% kwoty w przypadku odwołania lekcji wyślij maila do administratora portalu Git Gud na adres: contact@gitgud.pl z tytułem maila “Odwołana lekcja z dnia xx.xx.xxxx + nick używany na platformie GitGud.“ oraz w treści maila podaj numer konta bankowego do zwrotu zapłaconej kwoty. Pamiętaj, że adres e-mail z którego wysłałeś wiadomość musi być zgodny z tym, za pomocą którego założyłeś profil na portalu Git Gud. 

 7.Dodawanie opinii o Trenerach

 1. Platforma udostępnia Użytkownikom indywidualnym funkcjonalność dodawania opinii o Trenerach. Trener może dodawać odpowiedzi na opinie. Opinie, odpowiedzi na dodane opinie oraz wszelkie treści i Materiały publikowane na Platformie przez Trenera, muszą spełniać wymagania wskazane w niniejszym Regulaminie.
 2. Opinia o Trenerze publikowana jest pod nickiem Użytkownika indywidualnego.
 3. Użytkownik indywidualny może publikować opinie dotyczące wyłącznie profesjonalnych aspektów działalności Trenera, oparte na jego indywidualnych doświadczeniach związanych z Usługami wykonywanymi przez Trenera.
 4. Zakazane jest dodawanie opinii lub innych treści:
 • nieodnoszących się do profesjonalnych aspektów działalności Trenera, dotyczących sfery prywatnej i rodzinnej Trenerów;
 • naruszających dobra osobiste, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje;
 • naruszających obowiązujący porządek prawny lub Regulamin;
 • wulgarnych, niecenzuralnych, pornograficznych, ośmieszających lub obraźliwych, zawierających wzywanie do stosowania przemocy lub nienawiści na tle seksualnym, rasowym, wyznaniowym lub etnicznym;
 • zawierających oskarżenie o popełnienie przestępstwa;
 • które nie są zgodne z prawdą;
 • stanowiących treści reklamowe, marketingowe lub lokowanie produktu;
 • zawierających linki do innych stron internetowych;
 • przez Trenerów na własnych profilach, dotyczących ich własnych Usług. Osoby zatrudnione lub współpracujące z danym Trenerem nie mogą nawzajem dodawać opinii o innych osobach zatrudnionych lub współpracujących z tym Trenerem.
 1. Użytkownik indywidualny umieszczając opinię na Platformie oświadcza, że dodana opinia jest prawdziwa i zgodna z rzeczywistym stanem rzeczy.
 2. Administrator może usunąć opinie już opublikowane, jeżeli są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem. W przypadku usunięcia opinii przez Administratora, Użytkownikowi indywidualnemu nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.
 3. Trener ma prawo udzielenia odpowiedzi na dodane opinie. Odpowiedzi na dodane opinie oraz wszelkie treści publikowane na Platformie przez Trenera muszą spełniać wymagania wskazane w Regulaminie, w szczególności w § 6 ust 4 Regulaminu. Szczegółowe postanowienia dotyczące odpowiedzi na dodane opinie i inne treści publikowane przez Trenerów znajdują się w regulaminach, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za opinie i treści dodawane przez Użytkowników indywidualnych lub Trenerów.
 5. Zgodnie z postanowieniami UŚUDE, w przypadku otrzymania przez Administratora urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika indywidualnego lub Trenera i uniemożliwienia dostępu do tych danych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika indywidualnego za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 6. Administrator ma prawo do usunięcia konta Użytkownika indywidualnego w przypadku zaistnienia podejrzenia, że jego działania na Platformie naruszają prawo powszechnie obowiązujące lub postanowienia Regulaminu, o czym Administrator poinformuje Użytkownika indywidualnego.
 7. W przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że opinie lub treści zamieszczone przez Użytkownika indywidualnego lub Trenera naruszają Regulamin, należy skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość e-mail na adres: contact@gitgud.pl

8. Zasady odpowiedzialności

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dane podane przez Użytkownika indywidualnego lub Trenera na ich profilach. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, rzetelność lub prawdziwość tych danych. Administrator nie weryfikuje tych danych, jak również nie sprawdza umiejętności ani kwalifikacji Trenerów.
 2. Administrator nie jest stroną umowy o świadczenie Usług zawieranej przez Użytkownika indywidualnego z Trenerem, a Trenerzy są usługodawcami zewnętrznymi, niezależnymi od Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość Usług świadczonych przez Trenerów. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia, które miały miejsce podczas świadczenia Usług czy efekty Usług świadczonych przez Trenerów. Trenerzy mają możliwość zamieszczenia własnych regulacji prawnych w swoich profilach, które będą ich łączyć z Użytkownikami indywidualnymi w przypadku rezerwacji Usługi przez tych Użytkowników. W przypadku braku takich regulacji, zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz regulaminy znajdujące się w zakładce „FAQ - Regulaminy”.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie Usług przez Trenerów w terminach określonych przez tych Trenerów, jak również za jakiekolwiek opóźnienie lub odwołanie tych Usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmiany Trenera świadczącego Usługi.
 4. Niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy nie powoduje:

Niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy nie powoduje:

 • niesprawność sprzętu, którego używa Użytkownik indywidualny korzystając z Platformy;
 • sprzętu komputerowa o niższych parametrach wg, zaleceń producenta usługi;
 • szybkości łącza internetowego niespełniającego wymagań do zrealizowania usługi;
 • ograniczenia lub zakłócenia w dostępie do sieci Internet;
 • inne zakłócenia podczas korzystania z Platformy wynikające ze sprzecznego z Regulaminem działania lub zaniechania Użytkownika indywidualnego;
 • niespełnienie wymogów technicznych, o których mowa w § 8 przez Użytkownika indywidualnego.
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Platformy, jeżeli źródłem tych zakłóceń są przyczyny niezależne od Administratora, w tym działania o znamionach siły wyższej (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne itp.), awarie lub wadliwe funkcjonowanie systemu teleinformatycznego będące poza wpływem Administratora.
 2. Administrator jest uprawniony do częściowego lub całkowitego wyłączenia czasowego Platformy w celu przeprowadzenia jej naprawy lub modernizacji bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym Użytkowników indywidualnych, w szczególności, gdy ma to wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego.

9. Minimalne wymagania techniczne

Przeglądarka internetowa

Na komputerach z systemem operacyjnym Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 rekomendowane są następujące przeglądarki:

- Google Chrome - najnowsza stabilna wersja (aktualna wersja z 04.12 - 71.0.3578.80);

- Mozilla Firefox - najnowsza stabilna wersja (aktualna wersja z 11.12 - 64.0);

- Microsoft Edge - najnowsza stabilna wersja (aktualna wersja z 10.10 - 43.17763.1.0);

- Opera - najnowsza stabilna wersja (aktualna wersja z 06.12 - 57.0.3098.91).

Na komputerach Apple z systemem operacyjnym macOS rekomendowana jest przeglądarka Apple Safari - najnowsza stabilna wersja ( aktualna wersja 12.0.1).

Wymagania odnośnie do konfiguracji przeglądarki:

- włączona obsługa ciasteczek (cookies);

- włączona obsługa JavaScript.

Wymagania sprzętowe

Konfiguracja sprzętowa komputera musi spełniać minimalne wymagania określone przez producenta systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej. 

Użytkownik indywidualny musi mieć również dostęp do Internetu, poczty elektronicznej oraz bankowości elektronicznej.

 10. Reklamacje

 1. Użytkownik indywidualny ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z Umową.
 2. Reklamacje należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@gitgud.pl
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane identyfikujące Użytkownika indywidualnego, sposoby komunikacji z Użytkownikiem indywidualnym oraz krótki opis problemu.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od daty jej przekazania przez Administratora Trenerowi, przy czym w przypadkach zawiłych lub gdy z przyczyn niezależnych od Administratora rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe we wskazanym terminie, Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu na rozpoznanie reklamacji, o czym niezwłocznie zawiadomi Użytkownika indywidualnego w terminie właściwym do rozpatrzenia reklamacji.
 5. W przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dodatkowych informacji lub wyjaśnień, Administrator zwróci się do Użytkownika indywidualnego z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji lub wyjaśnień, które powinny być udzielone przez Użytkownika indywidualnego w terminie do 14 dni. Uchybienie temu terminowi może rodzić skutek w postaci pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 6. Użytkownik indywidualny będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego rozpatrywania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie (http://www.wiih.org.pl/index.php?id=137&id2=136z). Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: polubowne.uokik.gov.pl, www.konsument.gov.pl.
 7. Użytkownik indywidualny będący Konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr/.

 11. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wejdą w życie w ciągu 21 dni od dnia zawiadomienia Użytkownika indywidualnego o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Użytkownika indywidualnego nastąpi przez wysłanie wiadomości e-mail o zmianie Regulaminu na adres e-mail wskazany w Koncie Użytkownika indywidualnego lub poprzez opublikowanie informacji o zmianie Regulaminu na Platformie.
 2. Obowiązująca treść Regulaminu jest opublikowana w zakładce „FAQ - Regulaminy” w sposób umożliwiający Użytkownikowi indywidualnemu wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika indywidualnego poprzez wydrukowanie.
 3. Regulacja dotycząca danych osobowych przetwarzanych za pomocą Platformy oraz plików cookies wykorzystywanych przez Platformę znajduje się w Polityce prywatności.
 4. Wszelkie prawa do treści zawartych na Platformie przysługują Administratorowi lub osobom trzecim, które wyraziły stosowną zgodę na ich rozpowszechnianie przez Administratora (jako przedmiot praw autorskich lub praw wynikających z licencji). Żadna z treści (w szczególności: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio lub wideo, prezentacje) prezentowanych na Platformie nie może być powielana lub rozpowszechniana w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora.
 5. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy K.C. i UŚUDE.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2020 r.

Załącznik do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną - Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez GitGud.

Informacja dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez GitGud zabezpieczeń przed wszelkimi nieuprawnionymi działaniami osób trzecich.

Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

− złośliwe oprogramowanie (malware) – różnego rodzaju programy mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, m.in. wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), dialery;

− programy szpiegujące (spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je - zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody - autorowi programu, m.in. keyloggery, które monitorują sekwencje klawiszy;

− spam - niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;

− phishing - wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) poprzez podszywanie się pod znaną osobę lub instytucję;

− włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit.

 

------------------------------------------------------------------------------

 

Regulamin umowy o świadczenie usług pomiędzy Trenerem - Przedsiębiorcą i Użytkownikiem indywidualnym – Konsumentem
z dnia 20 listopada 2020 r.

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki umowy o świadczenie usług pomiędzy Trenerem a Użytkownikiem indywidualnym, zawieranej drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.gitgud.teamprowadzonej przez Wojciecha Dziewita.

 

Dane kontaktowe: Wojciech Dziewit

Adres: ul. Śniadeckich 18/13, 00-656 Warszawa

E-mail: contact@gitgud.pl

 1. Definicje

Użyte w treści Regulaminu wyrażenia mają następujące znaczenie:

 • Trener – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która założyła konto na Platformie w celu oferowania swoich Usług, nie prowadzący działalności gospodarczej lub zawodowej w rozumieniu art. 431C., który samodzielnie świadczy Usługi.
 • C. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).
 • Konto – wpis Trenera lub Użytkownika indywidualnego w bazie danych Platformy, który umożliwia dostęp do funkcjonalności Platformy, niedostępnych dla osoby, która nie posiada Konta.
 • Platforma – platforma internetowa dostępna pod adresem gitgud.team umożliwiająca Trenerom oferowanie Usług, a Użytkownikom indywidualnym dokonywanie rezerwacji tych Usług, nawiązywanie kontaktu z Trenerami lub Użytkownikami indywidualnymi, rozliczanie płatności za Usługi, zapoznawanie się z opiniami Użytkowników indywidualnych i odpowiedziami na opinie, umieszczanie własnych Materiałów związanych z Usługami przez Trenerów.
 • Umowa – Umowa o świadczenie Usług zawierana pomiędzy Trenerami a Użytkownikami indywidualnymi za pośrednictwem Platformy.
 • Usługa, Usługi– usługa świadczona przez Trenera, polegająca na prowadzeniu treningów.
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.).
 • Użytkownik indywidualny – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 roku życia, w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, która założyła Konto na Platformie w celu korzystania z dostępnych funkcjonalności poza prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Postanowienia wstępne

 1. W momencie zawarcia poprzez Platformę Umowy z Użytkownikiem indywidualnym, Trener oświadcza, że posiada wszelką niezbędną wiedzę, niezbędne umiejętności do świadczenia zaoferowanej Usługi.
 2. Usługa będąca przedmiotem Umowy nie jest realizowana w związku z działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 431C., przy czym Trener ma świadomość, że zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa (Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – prawo przedsiębiorców, Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.) w momencie, gdy przychód z jego działalności w jednym miesiącu przekroczył 50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę jego działalność staje się działalnością gospodarczą, a Trener powinien złożyć wniosek o wpis do rejestru CEIDG.
 3. Ewentualne należności publicznoprawne związane z realizacją Usługi obciążają Trenera lub Użytkownika indywidualnego, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

3. Usługa

 1. Poprzez zawarcie Umowy z Użytkownikiem indywidualnym, Trener zobowiązuje się do przeprowadzenia Usługi, zgodnie z informacjami dotyczącymi konkretnej Usługi przedstawionymi na jej stronie w ramach Platformy.
 2. Zakres i cena Usługi zostały wyszczególnione w opisie konkretnej Usługi na Platformie (w opisie Trenera).
 3. Data lub okres świadczenia Usługi zostały szczegółowo opisane na stronie konkretnej Usługi na Platformie (w opisie Trenera).
 4. Za rozpoczęcie wykonania Usługi uważa się rozpoczęcie lekcji o ustalonej dokładnej dacie i godzinie, poprzez rezerwacje na Platformie. Za zakończenie wykonania Usługi upłynięcie czasu realizacji czynności składających się na Usługę, zgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2 powyżej.
 5. Trener zobowiązuje się, że wykona Usługę z zachowaniem należytej staranności (ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju).
 6. Trener zobowiązuje się, że Usługę wykona w całości osobiście, sprawując nieprzerwany nadzór nad uczestniczącymi w niej Użytkownikami indywidualnymi (w tym osobami korzystającymi z Usługi w wyniku rezerwacji Usługi na ich rzecz przez Użytkownika indywidualnego).
 7. Zmiana Trenera możliwa jest po uzyskaniu przez Trenera zgody od Użytkownika / Użytkowników indywidualnych.
 8. Osoba zastępująca Trenera zgodnie z ust. 7 powyżej (dalej: „Zastępca”) musi legitymować się równoważnymi względem Trenera, którego ma zastępować wiedzą i umiejętnościami.
 9. Platforma nie weryfikuje umiejętności Trenera świadczących usługi.

4. Płatność

Użytkownik indywidualny dokonuje zapłaty za Usługę w procesie rezerwacji Usługi poprzez Platformę. Użytkownik indywidualny nie ma możliwości innej formy zapłaty za Usługę. 

5. Reklamacje

 1. Jeżeli wykonanie Usługi w jakikolwiek sposób będzie niezgodne z zawartą Umową, Użytkownik indywidualny i Trener ma prawo złożenia Reklamacji, w której wskaże stwierdzone zastrzeżenia.
 2. Z uwagi na fakt, że żadna ze Stron niniejszego Regulaminu nie jest konsumentem w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy tej nie stosuje się do złożonych reklamacji. Zastosowanie mają przepisy K.C.
 3. Użytkownik indywidualny składa reklamację za pośrednictwem maila poprzez wysłanie wiadomości do Administratora platformy na adres e-mail: contact@gitgud.pl, w ciągu maksymalnie 7 dni od dnia, w którym wystąpiły okoliczności będące podstawą złożenia reklamacji, a Trener powinien udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości od Administratora.
 4. Trener składa reklamację poprzez wysłanie wiadomości do Administratora platformy na adres: contact@gitgud.pl, w ciągu maksymalnie 7 dni od dnia, w którym wystąpiły okoliczności będące podstawą złożenia reklamacji, a Administrator platformy powinien udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

6. Odpowiedzialność Trenera

 1. Trener ponosi odpowiedzialność względem Użytkowników indywidualnych za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z Umowy.
 2. Trener ponosi również odpowiedzialność względem Użytkowników indywidualnych za działania swojego Zastępcy, zgodnie z art. 429 K.C.

7. Prawo odstąpienia od Umowy przez Użytkownika Indywidualnego

 1. Zarówno Użytkownik indywidualny, jak i Trener, mogą odstąpić od Umowy przed upływem 24 godzin do świadczenia Usługi wyłącznie w niezależnych od nich, nieprzewidzianych przypadkach losowych, obiektywnie uniemożliwiających świadczenie lub skorzystanie z Usługi. Trener, w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 1 powyżej, ma obowiązek niezwłocznie poinformować Użytkownika indywidualnego o ich wystąpieniu oraz o odstąpieniu od Umowy, najpóźniej 24 godziny przed zaplanowaną datą realizacji Usługi.
 2. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy zgodnie z ust. 2 powyżej Użytkownik indywidualny otrzymuje w terminie 14 dni zwrot pełnej kwoty uiszczonej przez niego w momencie rezerwacji Usługi. Zwrot następuje na konto z którego Użytkownik indywidualny dokonał wpłaty.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy po upływie 24 godzin do świadczenia Usługi pobierana jest z tego tytułu prowizja, w wysokości 50 proc. całości kwoty za daną Usługę. Po odwołaniu Usługi administrator Platformy zwróci zapłaconą kwotę za Usługę na Twój rachunek bankowy.

8. Proces zwrotu  środków 

 

 1. W przypadku odwołania lekcji przez użytkownika indywidualnego (Gracza) na mniej niż 24 godziny przed jej startem, jako użytkownik indywidualny (Gracz) tracisz 50% należnej kwoty, która mimo nie odbycia się lekcji, zostaje przekazana Trenerowi. Jeśli lekcja została odwołana na więcej niż 24 godziny wcześniej otrzymujesz pełen zwrot zapłaconej za lekcję kwoty. Otrzymujesz również pełen zwrot, jeśli to Trener odwoła lekcję. 

 

 1. Aby uzyskać zwrot zapłaconej lub pomniejszonej o 50% kwoty w przypadku odwołania lekcji wyślij maila do administratora portalu Git Gud na adres: contact@gitgud.pl z tytułem maila “Odwołana lekcja z dnia xx.xx.xxxx + nick używany na platformie GitGud.“ oraz w treści maila podaj numer konta bankowego do zwrotu zapłaconej kwoty. Pamiętaj, że adres e-mail z którego wysłałeś wiadomość musi być zgodny z tym, za pomocą którego założyłeś profil na portalu Git Gud. 

9. Prawo przeniesienia uprawnień Użytkownika indywidualnego

 1. W przypadku zaistnienia niezależnych od Użytkownika indywidualnego przypadków losowych, obiektywnie uniemożliwiających mu skorzystanie z Usługi ma on prawo przenieść swoje uprawnienia z Umowy bez zgody Trenera na inną osobę pod warunkiem, że osoba ta jest zdolna do uczestniczenia w tej Usłudze oraz jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z Umowy obowiązki, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. Przeniesienie uprawnień jest możliwe nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Trenera. Dla skutecznego przeniesienia uprawnień Użytkownik indywidualny ma obowiązek poinformować Trenera o tej czynności w terminie wskazanym powyżej.
 3. W przypadku przeniesienia przez Użytkownika indywidualnego uprawnień z Umowy na inną osobę, nie następuje zwrot kwot uiszczonych z tytułu zakupu Usługi.

10. Prawo odstąpienia od Umowy przez Trenera

 1. Trener ma prawo odstąpić od Umowy lub ograniczyć Usługę wyłącznie w niezależnych od niego przypadkach losowych, obiektywnie uniemożliwiających wykonanie Usługi lub jej części. Za wwokoliczności uzasadniające odstąpienie przez Trenera od Umowy lub ograniczenie Usługi należy rozumieć awarie techniczne (np. brak prądu), umożliwiające realizację Usługi przez siłę wyższą.
 2. W przypadku wystąpienia ww okoliczności Trener ma obowiązek poinformować osoby, na rzecz których Usługa miała zostać wykonana, o ich wystąpieniu oraz o odstąpieniu od Umowy lub o konieczności ograniczenia Usługi, najpóźniej następnego dnia od dnia, w którym dowiedział się o niemożliwości realizacji Usługi, z wyjątkiem przypadków, kiedy informację powziął w dniu, w którym Usługa miała być świadczona. W tym przypadku Trener niezwłocznie powiadomi o konieczności odstąpienia od Umowy lub o ograniczeniu Usługi.
 3. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy, zgodnie z ust. 2 powyżej, Użytkownik indywidualny otrzymuje w terminie 14 dni zwrot pełnej kwoty uiszczonej przez niego w momencie rezerwacji Usługi. Zwrot następuje na konto z którego Użytkownik indywidualny dokonał wpłaty.
 4. W przypadku skutecznego ograniczenia Usługi, zgodnie z ust. 2 powyżej, Użytkownik indywidualny otrzymuje w terminie 14 dni zwrot kwoty uiszczonej przez niego w momencie rezerwacji Usługi w wysokości proporcjonalnej do ograniczenia Usługi. Zwrot następuje na konto z którego Użytkownik indywidualny dokonał wpłaty.

11. Pozostałe Postanowienia

 1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego.
 2. Użytkownik indywidualny w zakresie sporów z Trenerem ma możliwość skorzystania z pozasądowego rozpatrywania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania konsumenta (Użytkownika indywidualnego) lub siedzibę przedsiębiorcy (Trenera). Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: www.polubowne.uokik.gov.pl, www.konsument.gov.pl.
 3. Użytkownik indywidualny w zakresie sporów z Trenerem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2020 r.

 

 

 

 

 

 

 Regulamin umowy o świadczenie usług pomiędzy Trenerem, który nie prowadzi działalności gospodarczej i Użytkownikiem indywidualnym z dnia 2 września 2019 r.

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.gitgud.team prowadzonej przez Wojciech Dziewit, NIP: 643-166-02-47, REGON: 141497209, ul. Śniadeckich 18/13, 00-656 Warszawa, odnoszące się do Trenerów.

 

Dane kontaktowe: Wojciech Dziewit

Adres: ul. Śniadeckich 18/13, 00-656 Warszawa

E-mail: contact@gitgud.pl

 

 

 • 1 Definicje

Użyte w treści Regulaminu wyrażenia mają następujące znaczenie:

 • Trener – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która założyła konto na Platformie w celu oferowania swoich Usług, nie prowadzący działalności gospodarczej lub zawodowej w rozumieniu art. 431C., który samodzielnie świadczy Usługi.
 • C. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).
 • Konto – wpis Trenera lub Użytkownika indywidualnego w bazie danych Platformy, który umożliwia dostęp do funkcjonalności Platformy, niedostępnych dla osoby, która nie posiada Konta.
 • Platforma – platforma internetowa dostępna pod adresem gitgud.team umożliwiająca Trenerom oferowanie Usług, a Użytkownikom indywidualnym dokonywanie rezerwacji tych Usług, nawiązywanie kontaktu z Trenerami lub Użytkownikami indywidualnymi, rozliczanie płatności za Usługi, zapoznawanie się z opiniami Użytkowników indywidualnych i odpowiedziami na opinie, umieszczanie własnych Materiałów związanych z Usługami przez Trenerów.
 • Umowa – Umowa o świadczenie Usług zawierana pomiędzy Trenerami a Użytkownikami indywidualnymi za pośrednictwem Platformy.
 • Usługa, Usługi – usługa świadczona przez Trenera, polegająca na prowadzeniu treningów.
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.).
 • Użytkownik indywidualny – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 roku życia, w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, która założyła Konto na Platformie w celu korzystania z dostępnych funkcjonalności poza prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • 2 Postanowienia wstępne
 1. W momencie zawarcia poprzez Platformę Umowy z Użytkownikiem indywidualnym, Trener oświadcza, że posiada wszelką niezbędną wiedzę, niezbędne umiejętności do świadczenia zaoferowanej Usługi.
 2. Usługa będąca przedmiotem Umowy nie jest realizowana w związku z działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 431C., przy czym Trener ma świadomość, że zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa (Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – prawo przedsiębiorców, Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.) w momencie, gdy przychód z jego działalności w jednym miesiącu przekroczył 50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę jego działalność staje się działalnością gospodarczą, a Trener powinien złożyć wniosek o wpis do rejestru CEIDG.
 3. Ewentualne należności publicznoprawne związane z realizacją Usługi obciążają Trenera lub Użytkownika indywidualnego, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 • 3 Usługa
 1. Poprzez zawarcie Umowy z Użytkownikiem indywidualnym, Trener zobowiązuje się do przeprowadzenia Usługi, zgodnie z informacjami dotyczącymi konkretnej Usługi przedstawionymi na jej stronie w ramach Platformy.
 2. Zakres i cena Usługi zostały wyszczególnione w opisie konkretnej Usługi na Platformie (w opisie Trenera).
 3. Data lub okres świadczenia Usługi zostały szczegółowo opisane na stronie konkretnej Usługi na Platformie (w opisie Trenera).
 4. Za rozpoczęcie wykonania Usługi uważa się rozpoczęcie lekcji o ustalonej dokładnej dacie i godzinie, poprzez rezerwacje na Platformie. Za zakończenie wykonania Usługi upłynięcie czasu realizacji czynności składających się na Usługę, zgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2 powyżej.
 5. Trener zobowiązuje się, że wykona Usługę z zachowaniem należytej staranności (ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju).
 6. Trener zobowiązuje się, że Usługę wykona w całości osobiście, sprawując nieprzerwany nadzór nad uczestniczącymi w niej Użytkownikami indywidualnymi (w tym osobami korzystającymi z Usługi w wyniku rezerwacji Usługi na ich rzecz przez Użytkownika indywidualnego).
 7. Zmiana Trenera możliwa jest po uzyskaniu przez Trenera zgody od Użytkownika / Użytkowników indywidualnych.
 8. Osoba zastępująca Trenera zgodnie z ust. 7 powyżej (dalej: „Zastępca”) musi legitymować się równoważnymi względem Trenera, którego ma zastępować wiedzą i umiejętnościami.
 9. Platforma nie weryfikuje umiejętności Trenera świadczących usługi.
 • 4 Płatność

Użytkownik indywidualny dokonuje zapłaty za Usługę w procesie rezerwacji Usługi poprzez Platformę. Użytkownik indywidualny nie ma możliwości innej formy zapłaty za Usługę. 

 • 5 Reklamacje
 1. Jeżeli wykonanie Usługi w jakikolwiek sposób będzie niezgodne z zawartą Umową, Użytkownik indywidualny i Trener ma prawo złożenia Reklamacji, w której wskaże stwierdzone zastrzeżenia.
 2. Z uwagi na fakt, że żadna ze Stron niniejszego Regulaminu nie jest konsumentem w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy tej nie stosuje się do złożonych reklamacji. Zastosowanie mają przepisy K.C.
 3. Użytkownik indywidualny składa reklamację za pośrednictwem maila poprzez wysłanie wiadomości do Administratora platformy na adres e-mail: complaint@gitgud.pl, w ciągu maksymalnie 7 dni od dnia, w którym wystąpiły okoliczności będące podstawą złożenia reklamacji, a Trener powinien udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości od Administratora.
 4. Trener składa reklamację poprzez wysłanie wiadomości do Administratora platformy na adres: complaint@gitgud.pl, w ciągu maksymalnie 7 dni od dnia, w którym wystąpiły okoliczności będące podstawą złożenia reklamacji, a Administrator platformy powinien udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

 

 • 6 Odpowiedzialność Trenera
 1. Trener ponosi odpowiedzialność względem Użytkowników indywidualnych za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z Umowy.
 2. Trener ponosi również odpowiedzialność względem Użytkowników indywidualnych za działania swojego Zastępcy, zgodnie z art. 429 K.C.
 • 7 Prawo odstąpienia od Umowy przez Użytkownika Indywidualnego
 1. Zarówno Użytkownik indywidualny, jak i Trener, mogą odstąpić od Umowy przed upływem 24 godzin do świadczenia Usługi wyłącznie w niezależnych od nich, nieprzewidzianych przypadkach losowych, obiektywnie uniemożliwiających świadczenie lub skorzystanie z Usługi Użytkownik indywidualny lub Trener, w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 1 powyżej, ma obowiązek niezwłocznie poinformować Trenera lub Użytkownika indywidualnego o ich wystąpieniu oraz o odstąpieniu od Umowy, najpóźniej 24 godziny przed zaplanowaną datą realizacji Usługi.
 2. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy zgodnie z ust. 2 powyżej Użytkownik indywidualny otrzymuje w terminie 14 dni zwrot pełnej kwoty uiszczonej przez niego w momencie rezerwacji Usługi. Zwrot następuje na konto z którego Użytkownik indywidualny dokonał wpłaty.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy po upływie 24 godzin do świadczenia Usługi pobierana jest z tego tytułu prowizja, w wysokości 50 proc. całości kwoty za daną Usługę. Po odwołaniu Usługi system automatycznie zwróci zapłaconą kwotę za Usługę na Twój rachunek bankowy.

 

 • 8 Pozostałe Postanowienia
 1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego. Z uwagi na fakt, że żadna ze Stron niniejszego Regulaminu nie jest konsumentem w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy tej nie stosuje się do stosunku prawnego łączącego Strony Umowy.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.


Regulamin platformy internetowej GitGud dla Trenerów
z dnia 20 listopada 2020 r.

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.gitgud.team prowadzonej przez Wojciech Dziewit, NIP: 643-166-02-47, REGON: 141497209, ul. Śniadeckich 18/13, 00-656 Warszawa, odnoszące się do Trenerów.

 

Dane kontaktowe: Wojciech Dziewit

Adres: ul. Śniadeckich 18/13, 00-656 Warszawa

E-mail: contact@gitgud.pl

 1. DEFINICJE

 

Użyte w treści Regulaminu wyrażenia mają następujące znaczenie:

 • Administrator - Wojciech Dziewit, NIP: 643-166-02-47, REGON: 141497209, ul. Śniadeckich 18/13, 00-656 Warszawa.
 • Trener– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która założyła konto na Platformie w celu oferowania swoich Usług, prowadzący lub nie prowadzący działalności gospodarczej lub zawodowej w rozumieniu art. 431C., który samodzielnie świadczy Usługi.
 • Użytkownik indywidualny – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 roku życia, w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, która założyła Konto na Platformie w celu korzystania z dostępnych funkcjonalności poza prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • C. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221C.
 • Konto – wpis Użytkownika indywidualnego w bazie danych Platformy, który umożliwia dostęp do funkcjonalności Platformy, niedostępnych dla użytkownika, który nie posiada Konta.
 • Platforma – platforma internetowa dostępna pod adresem gitgud.team umożliwiająca Trenerom oferowanie Usług, a Użytkownikom indywidualnym dokonywanie rezerwacji tych Usług, nawiązywanie kontaktu z Trenerami lub Użytkownikami indywidualnymi, rozliczanie płatności za Usługi, zapoznawanie się z opiniami Użytkowników indywidualnych i odpowiedziami na opinie, umieszczanie własnych Materiałów związanych z Usługami przez Trenerów.
 • Polityka prywatności – dokument dotyczący przetwarzania danych osobowych przez Administratora, dostępny w zakładce „Polityka Prywatności”.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 UŚUDE.
 • Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu UŚUDE, której stronami są Użytkownik indywidualny oraz Administrator.
 • Usługa, Usługi – usługa świadczona przez Trenera, polegająca na prowadzeniu treningów.
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 134)

UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj.  Dz. U. z 2019 r. poz. 123)

 2. Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Platforma umożliwia przeglądanie zawartości, zapoznawanie się z opiniami Użytkowników indywidualnych, wyszukiwanie Trenerów lub Usług oraz zapisanie się do newslettera lub wyrażenie zgód marketingowych (dostęp bierny do Platformy). Dalsze funkcjonalności są dostępne w przypadku założenia Konta na Platformie.
 2. Platforma udostępnia dalsze funkcjonalności w zależności od rodzaju założonego Konta. Platforma umożliwia założenie Konta jako Użytkownik indywidualny („zarejestruj się – Jestem Graczem”) albo jako Trener („zarejestruj się – Jestem Trenerem”).
 3. Niniejszy Regulamin dotyczy wyłącznie Trenerów. Zasady korzystania z Platformy przez Użytkowników indywidualnych określone są w oddzielnych regulaminach dostępnych w zakładce FAQ – Regulaminy i udostępnionych Użytkownikom indywidualnym przed założeniem przez nich Kont na Platformie.
 4. Dostęp czynny do Platformy - Platforma umożliwia Trenerom, którzy założyli Konto nawiązywanie kontaktu z Użytkownikami indywidualnymi, prowadzenie grafiku zajęć, rozliczanie płatności za Usługi, odpowiadanie na opinie Użytkowników indywidualnych. Trener może również zarządzać swoim Kontem w panelu Trenera, w którym:
 • może udostępnić cennik oferowanych Usług;
 • może wskazać proponowane terminy wykonania Usług;
 • ma dostęp do zarezerwowanych Usług, zrealizowanych Usług, odwołanych Usług;
 • może anulować Usługę nie później niż 24 godziny przed zaplanowaną datą realizacji Usługi;
 • może dokonać edycji swoich danych, w tym umieszczać Materiały oraz linki do social mediów Trenera.
 1. Administrator prowadzi Platformę umożliwiającą korzystanie z funkcjonalności wskazanych w ust. 1 i 4. Prowadzenie Platformy przez Administratora stanowi świadczenie usługi drogą elektroniczną w rozumieniu UŚUDE.
 2. Administrator pośredniczy w Usługach świadczonych przez Trenera poprzez udostępnienie możliwości zaprezentowania świadczonych Usług na Platformie, umożliwienie zapoznania się z Usługami i opiniami o Usługach, nawiązania kontaktu z Trenerami świadczącymi Usługi, dokonania rezerwacji i płatności za Usługi oraz dodania opinii i odpowiedzi na opinie, a także zarządzania Usługami, które świadczył lub będzie świadczyć Trener.
 3. Administrator nie świadczy Usług, a umowa o świadczenie Usług jest zawierana z wybranym przez Użytkownika indywidualnego Trenerem.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia nowych rodzajów funkcjonalności Platformy, jak również do zaprzestania świadczenia wybranych funkcjonalności.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia odpłatności za dostęp do poszczególnych funkcjonalności Platformy, o czym poinformuje Trenerów, wyznaczając należyty termin na akceptację nowych warunków lub wypowiedzenie Umowy.
 6. Korzystanie z Platformy jest dobrowolne i możliwe 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę z wyjątkiem prac serwisowych lub awarii systemu.

 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Z chwilą zakończenia procesu rejestracji na Platformie, o której mowa w § 4, i założenia Konta Trenera zawiera z Administratorem Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
 3. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy, Trener który nie prowadzi działalności gospodarczej lub zawodowej w rozumieniu art. 431 C. może od niej odstąpić bez podania przyczyny. Odstąpienie od Umowy następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, które należy przesłać na adres e-mail Administratora wskazany we wstępie Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Trener będący Konsumentem traci prawo do odstąpienia od Umowy jeżeli za jego wyraźną zgodą nastąpiło rozpoczęcie świadczenia usług przez Administratora przed terminem odstąpienia od Umowy.
 5. Rozwiązanie Umowy następuje przez usunięcie konta przez Trenera. Platforma udostępnia funkcjonalność umożliwiającą Trenerowi usunięcie konta. Trener może również usunąć konto poprzez wysłanie e-maila z takim żądaniem na adres e-mail : contact@gitgud.pl.
 6. Usunięcie konta nie może nastąpić, dopóki Trener nie zrealizuje lub skutecznie nie anuluje wszystkich Usług Trenera, które zostały zarezerwowane przez Użytkownika indywidualnego.
 7. W przypadku rażącego lub uporczywego naruszania niniejszego Regulaminu, Administrator ma prawo usunięcia konta Trenera, który dopuszcza się takich naruszeń, bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 8. Administratorowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy zawartej z Trenerem z przyczyn niewskazanych w ust. 7 powyżej, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

 4. Rejestracja na Platformie i zasady korzystania z Konta

 1. Aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcjonalności Platformy, należy założyć Konto.
 2. W celu rejestracji i utworzenia Konta jako Trener należy wybrać opcję „zarejestruj się – Jestem Trenerem”, a następnie wypełnić formularz wskazując prawdziwe imię i nazwisko oraz nick, datę urodzenia, adres e-mail oraz hasło, a także zaznaczyć pole oznaczające akceptację Regulaminu. W przypadku Trenerów prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 431C. należy podać również nazwę firmy oraz NIP.
 3. W celu dokonywania rozliczeń z Trenerem, Trener zamieszcza w swoim Koncie numer rachunku bankowego, na który mają być dokonywane wpłaty z tytułu zrealizowanych Usług.
 4. Platforma umożliwia rejestrację oraz logowanie się poprzez wykorzystanie profilu na portalu Twitch.
 5. Rejestracji na Platformie jako Trener może dokonać tylko pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. Trener, który zakłada Konto i nie prowadzi działalności gospodarczej lub zawodowej w rozumieniu art. 431C., ma obowiązek poinformować Administratora, jeżeli w toku wykonywania Umowy podejmie on taką działalność gospodarczą lub zawodową. Informacja powinna zostać przekazana Administratorowi niezwłocznie po podjęciu działalności przez Trenera.
 7. Z chwilą zakończenia procesu rejestracji osoba, która wypełniła formularz rejestracji, staje się Trenerem i uzyskuje dostęp do swojego Konta w Panelu Trenera. Administrator dokonuje potwierdzenia założenia Konta przez Trenera poprzez wysłanie na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracji wiadomości, z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Do wiadomości e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji dołączony jest niniejszy Regulamin w brzmieniu obowiązującym w chwili rejestracji.
 8. Każdy Trener może posiadać tylko jedno Konto na Platformie. Zakazane jest udostępnianie Konta przez Trenera innym osobom lub Trenerom, jak również korzystanie z Kont innych Trenerów. Trener powinien zachować swoje hasło w tajemnicy.
 9. W przypadku niekorzystania z Konta przez Trenera przez okres 2 (dwóch) lat, Administrator ma prawo do usunięcia Konta. Miesiąc przed terminem usunięcia Konta, Administrator wyśle maila do Trenera z prośbą o potwierdzenie, że Trener zamierza korzystać z Konta. W przypadku braku potwierdzenia w ciągu 48 godzin, Administrator usunie Konto.
 10. Zakazane jest podejmowanie przez Trenera jakichkolwiek działań prowadzących do destabilizacji infrastruktury Platformy (spam).

 5. Prowizja na rzecz Administratora:

 1. Dostęp bierny do Platformy oraz założenie Konta Trenera są bezpłatne. Administratorowi przysługuje Prowizja w wysokości 20% (dwadzieścia procent) od każdej opłaconej Usługi zrealizowanej przez Trenera w związku z rezerwacją tej Usługi na Platformie.
 2. W przypadku Trenerów nieprowadzących działalności gospodarczej lub zawodowej w rozumieniu art. 431C. całość ceny za Usługę w pierwszej kolejności przelewana jest przez Użytkownika indywidualnego na konto Platformy. Prowizja należna Administratorowi naliczana jest automatycznie w momencie dokonania opłaty za Usługę. Trener poprzez Platformę ma możliwość kontroli zgromadzonych środków i w każdej chwili może dokonać wypłaty środków (ceny Usług pomniejszonych o Prowizję Administratora) na wskazany w Koncie Trenera rachunek bankowy, przy czym Administrator wypłaci Trenerowi tylko środki za zrealizowane Usługi, wobec, których nie została złożona reklamacja. Trener ma możliwość dokonania trzech bezpłatnych wypłat w miesiącu kalendarzowym.
 3. W przypadku Trenerów prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 431C. stosowana jest procedura opisana w ust. 2 powyżej, przy czym Administrator wystawia zbiorczą fakturę dotyczącą Prowizji w każdym miesiącu kalendarzowym świadczenia usług na Platformie na rzecz Trenerów. Trener ma możliwość dokonania trzech bezpłatnych wypłat w miesiącu kalendarzowym. Po przekroczeniu tej liczby, każda wypłata środków to koszt 1,0 zł.
 4. Wszelkie należności publicznoprawne związane ze świadczonymi Usługami obciążają Trenerów. Zawarcie Umowy przez Administratora i Trenerów nie rodzi stosunku prawnego, w świetle którego Administrator stawałby się płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne za Trenera. Z uwagi na fakt, że usługą Administratora jest dostarczanie Platformy, która pośredniczy między Trenerem i Użytkownikiem indywidualnym, wszelkie należności publicznoprawne związane z Usługami świadczonymi przez Trenera na rzecz Użytkownika indywidualnego, obciążają strony tej umowy, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Płatności dokonywane przez Użytkowników indywidualnych są realizowane przez zewnętrznego dostawcę systemu płatności online. Platforma nie ponosi odpowiedzialność za przerwy w działania systemu płatniczego po stronie zewnętrznego dostawcy. Administrator platformy nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne występujące po stronie operatora płatności.

6. Dodawanie opinii o Trenerach, dodawanie odpowiedzi na opinie oraz Materiałów

 1. Platforma udostępnia Użytkownikom indywidualnym funkcjonalność dodawania opinii o Trenerach. Trener może dodawać odpowiedzi na opinie. Opinie, odpowiedzi na dodane opinie oraz wszelkie treści i Materiały publikowane na Platformie przez Trenera muszą spełniać wymagania wskazane w niniejszym Regulaminie.
 2. Trener po zakończonej lekcji ocenia 5 parametrów Użytkownika indywidualnego, wskazanych przez Administratora.
 3. Opinia o Trenerze publikowana jest pod nickiem Użytkownika indywidualnego, który ją publikował. Odpowiedź na opinię publikowana jest pod nickiem Trenera, który ją publikował.
 4. Zakazane jest dodawanie opinii, odpowiedzi na opinie lub innych treści i Materiałów:
 • nieodnoszących się do profesjonalnych aspektów działalności Trenera, dotyczących sfery prywatnej i rodzinnej Trenerów;
 • naruszających dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje;
 • naruszających obowiązujący porządek prawny, w tym niniejszy Regulamin;
 • wulgarnych, niecenzuralnych, pornograficznych, ośmieszających lub obraźliwych, zawierających wzywanie do stosowania przemocy lub nienawiści na tle seksualnym, rasowym, wyznaniowym lub etnicznym;
 • zawierających oskarżenie o popełnienie przestępstwa;
 • które nie są zgodne z prawdą;
 • stanowiących treści reklamowe, marketingowe lub lokowanie produktu, przy czym punkt ten nie dotyczy Materiałów;
 • zawierających linki do innych stron internetowych, z wyjątkiem linków do social mediów umieszczanych przez Trenerów.
 1. Zakazane jest publikowanie opinii przez Trenerów na własnych profilach, dotyczących ich własnych Usług. Osoby zatrudnione lub współpracujące z danym Trenerem nie mogą nawzajem dodawać opinii o innych osobach zatrudnionych lub współpracujących z tym Trenerem.
 2. Trener umieszczając odpowiedź na opinię na Platformie oświadcza, że dodana odpowiedź jest prawdziwa i zgodna z rzeczywistym stanem rzeczy.
 3. Administrator może usunąć odpowiedzi lub Materiały już opublikowane, jeżeli są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem. W przypadku odmowy usunięcia opinii lub odpowiedzi na opinię przez Administratora, Trenerowi nie przysługuje względem Administratora jakiekolwiek roszczenie.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za opinie, Materiały i inne treści dodawane przez Użytkowników indywidualnych oraz Trenerów.
 5. Zgodnie z postanowieniami UŚUDE, w przypadku otrzymania przez Administratora urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika indywidualnego lub Trenera i uniemożliwienia dostępu do tych danych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem tego Trenera za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 6. Administrator ma prawo do usunięcia konta Trenera w przypadku zaistnienia podejrzenia, że jego działania na Platformie naruszają prawo powszechnie obowiązujące lub postanowienia niniejszego Regulaminu, o czym Administrator poinformuje Trenera.
 7. W przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że opinie, Materiały lub inne treści zamieszczone przez Użytkownika indywidualnego oraz Trenera naruszają Regulamin, należy skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość e-mail na adres: contact@gitgud.pl

7. Zasady odpowiedzialności

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dane podane przez Użytkownika indywidualnego oraz Trenera na ich profilach. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, rzetelność lub prawdziwość tych danych.
 2. Administrator nie jest stroną umowy o świadczenie Usług zawieranej przez Użytkownika indywidualnego z Trenerem, a Trenerzy są usługodawcami zewnętrznymi, niezależnymi od Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość Usług świadczonych przez Trenerów. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia, które miały miejsce podczas świadczenia Usług czy efekty Usług świadczonych przez Trenerów.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie Usług przez Trenerów w terminach określonych przez tych Trenerów, jak również za jakiekolwiek opóźnienie lub odwołanie tych Usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmiany Trenerów świadczącego Usługi.
 4. Trener ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu świadczonych Usług, w tym za zdarzenia opisane w ust. 1-3 powyżej, wobec Użytkowników indywidualnych. Trener jest zobowiązany wypełnić wszystkie przewidziane prawem obowiązki związane z Usługami. Trener prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 431C. powinien wypełnić obowiązki z Ustawy o prawach konsumenta.
 5. W celu ułatwienia Trenerowi wypełnienia obowiązków, Administrator przygotował szablony umów o świadczeniu Usług, dostępne pod adresem Regulaminy (tj. szablon umowy Trenera prowadzącego działalność gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 431C. z Użytkownikiem indywidualnym lub szablon umowy Trenera nie prowadzącego takiej działalności z Użytkownikiem indywidualnym). Trener może wykorzystać szablony udostępnione przez Administratora lub wprowadzić na Platformie własny regulamin. Jeżeli Trener nie wprowadzi własnego Regulaminu, przyjmuje się, że z Użytkownikiem indywidualnym będzie go wiązał szablon umowy przygotowany przez Administratora.
 6. Od momentu kiedy Trener, który założył konto nie prowadząc działalności gospodarczej lub zawodowej w rozumieniu art. 431C., podejmie taką działalność gospodarczą lub zawodową, odpowiada on wobec Użytkownika indywidualnego tak jak przedsiębiorca w rozumieniu wymienionego artykułu, jak również dotyczą go wszystkie postanowienia Regulaminu, których stosowanie do tego momentu było wyłączone z uwagi na status takiego Trenera jako Konsumenta. Postanowienie ma zastosowanie także do Trenerów, którzy wbrew § 4 ust. 6 Regulaminu nie poinformowali Administratora o podjęciu działalności gospodarczej lub zawodowej.
 7. Administrator ponosi odpowiedzialność wobec Trenerów prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 431C. wyłącznie za stratę rzeczywiście poniesioną przez Trenera, wyrządzoną z winy umyślnej Administratora, z wyłączeniem utraconych korzyści. W stosunku do Trenera, o którym mowa w zdaniu poprzednim, odpowiedzialność Administratora jest ograniczona do ¼ wysokości Prowizji naliczonych przez Administratora z tytułu Usług zrealizowanych przez Trenera w okresie jednego roku poprzedzającego zdarzenie uzasadniające naprawienie szkody przez Administratora.
 8. Niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy nie powoduje:
 • niesprawność sprzętu, którego używa Trener korzystając z Platformy;
 • sprzętu komputerowa o niższych parametrach wg, zaleceń producenta usługi;
 • szybkości łącza internetowego niespełniającego wymagań do zrealizowania usługi;
 • ograniczenia lub zakłócenia w dostępie do sieci Internet;
 • inne zakłócenia podczas korzystania z Platformy wynikające ze sprzecznego z Regulaminem działania lub zaniechania Trenera;
 • niespełnienie wymogów technicznych, o których mowa w § 8 przez Trenera.
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Platformy, jeżeli źródłem tych zakłóceń są przyczyny niezależne od Administratora, w tym działania o znamionach siły wyższej (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne itp.), awarie lub wadliwe funkcjonowanie systemu teleinformatycznego będące poza wpływem Administratora.
 2. Administrator jest uprawniony do częściowego lub całkowitego wyłączenia czasowego Platformy w celu przeprowadzenia jej naprawy lub modernizacji bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym Trenerów, w szczególności, gdy ma to wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego.
 3. Trenerzy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 431C. mogą anulować Usługi tylko z przyczyn od nich niezależnych, takich jak np. brak prądu. Trener nie prowadzący działalności gospodarczej lub zawodowej może anulować Usługi tylko z ważnych powodów. Szczegółowe postanowienia w tym zakresie powinny być zawarte w umowie, o której mowa w ust. 5 powyżej.
 4. W przypadku ustalenia, że Trener anulował Usługi z przyczyn innych, niż te, o których mowa w ust. 11 powyżej, trzy lub więcej razy w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego, Administrator ma prawo do usunięcia konta Trenera, o czym go poinformuje.

8. Minimalne wymagania techniczne

 

Przeglądarka internetowa

Na komputerach z systemem operacyjnym Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 rekomendowane są następujące przeglądarki:

- Google Chrome - najnowsza stabilna wersja (aktualna wersja z 04.12 - 71.0.3578.80);

- Mozilla Firefox - najnowsza stabilna wersja (aktualna wersja z 11.12 - 64.0);

- Microsoft Edge - najnowsza stabilna wersja (aktualna wersja z 10.10 - 43.17763.1.0);

- Opera - najnowsza stabilna wersja (aktualna wersja z 06.12 - 57.0.3098.91).

Na komputerach Apple z systemem operacyjnym macOS rekomendowana jest przeglądarka Apple Safari - najnowsza stabilna wersja ( aktualna wersja 12.0.1).

Wymagania odnośnie do konfiguracji przeglądarki:

- włączona obsługa ciasteczek (cookies);

- włączona obsługa JavaScript.

Wymagania sprzętowe

Konfiguracja sprzętowa komputera musi spełniać minimalne wymagania określone przez producenta systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej. 

Trener musi mieć również dostęp do Internetu, poczty elektronicznej oraz bankowości elektronicznej.

9. Reklamacje

 1. Trener ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z Umową.
 2. Reklamacje należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@gitgud.pl
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane identyfikujące Trenera, sposoby komunikacji z Użytkownikiem indywidualnym oraz krótki opis problemu.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od daty jej wpływu, przy czym w przypadkach zawiłych lub gdy z przyczyn niezależnych od Administratora rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe we wskazanym terminie, Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu na rozpoznanie reklamacji, o czym niezwłocznie zawiadomi Trenera, w terminie właściwym do rozpatrzenia reklamacji.
 5. W przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dodatkowych informacji lub wyjaśnień, Administrator zwróci się do Trenera z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji lub wyjaśnień, które powinny być udzielone przez Trenera w terminie maksymalnie 14 dni. Uchybienie temu terminowi może rodzić skutek w postaci pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 6. Trener będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego rozpatrywania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie (http://www.wiih.org.pl/index.php?id=137&id2=136z). Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: polubowne.uokik.gov.pl, www.konsument.gov.pl.
 7. Trener będący Konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr/.
 8. W zakresie sporów mogących wyniknąć pomiędzy Trenerem prowadzącym działalność gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 431C. a Administratorem, wyłącznie właściwy do ich rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy wg siedziby Administratora.

 10. Prawa autorskie i wizerunek

 1. Wszelkie prawa do treści zawartych na Platformie przysługują Administratorowi lub osobom trzecim, które wyraziły stosowną zgodę na ich rozpowszechnianie przez Administratora (jako przedmiot praw autorskich lub praw wynikających z licencji). Żadna z treści (w szczególności: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio lub wideo, prezentacje) prezentowanych na Platformie nie może być powielana lub rozpowszechniana w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora.
 2. Trener może publikować na Platformie wizerunek swojej osoby oraz inne materiały informujące lub zachęcające do skorzystania z oferowanych Usług, jak również ilustrujące ich przebieg. Materiały mogą być publikowane w formie zdjęć oraz filmów. Umieszczając na Platformie wizerunek osób trzecich, Trener oświadcza, że posiada zgodę tych osób lub inną właściwą podstawę prawną, umożliwiającą umieszczenie wizerunku tych osób na Platformie.
 3. Niezależnie od ust. 2 powyżej, materiały umieszczone przez Trenera nie mogą naruszać praw osób trzecich. W przypadku podniesienia jakichkolwiek roszczeń pod adresem Administratora przez osoby trzecie, w związku z naruszeniem praw autorskich tych osób lub prawa do wizerunku, Trener podejmie na swój koszt wszelkie środki obrony przed tymi roszczeniami oraz pokryje wszelkie uzasadnione koszty, jakie poniósł Administrator w wyniku podniesienia tych roszczeń, obejmujące także koszty pomocy prawnej.
 4. Poprzez opublikowanie Materiałów Trener udziela niewyłącznej licencji na ich wykorzystanie przez Administratora na wszelkich znanych polach eksploatacji, przede wszystkim, lecz nie wyłącznie na:
 • utrwalanie i zwielokrotnianie Materiałów w jakiejkolwiek formie;
 • dokonywanie wszelkich modyfikacji całości lub części Materiałów;
 • opatrywanie Materiałów dodatkowymi zdjęciami, elementami graficznymi, napisami lub wszelką inną obróbkę cyfrową Materiałów;
 • publikowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie, w miejscu i czasie wybranym przez Administratora;
 • dystrybucję w jakikolwiek sposób;
 • umieszczanie w materiałach Administratora związanych z działalnością Platformy, w tym w bazach danych Administratora oraz materiałach promocyjnych Administratora;
 • wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci komputerowej i multimedialnej;
 • najem;
 • dzierżawa.
 1. Licencja na wykorzystywanie Materiałów upoważnia Administratora do wykorzystywania i rozpowszechniania Materiałów do celów związanych z przedmiotem działalności Platformy. W ramach udzielonego upoważnienia Administrator jest w szczególności uprawniony do umieszczania Materiałów na Platformie, w ofertach oraz w reklamach.
 2. Licencja dotycząca Materiałów jest udzielona na czas nieoznaczony i nie jest ograniczona terytorialnie.
 3. Licencja nie wygasa w przypadku usunięcia Konta z Platformy przez Trenera.
 4. Licencja jest udzielona nieodpłatnie.

 11. Regulacja dotycząca ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Trenera

 1. W celu wykonania umowy o świadczenie Usług przez Trenera, Administrator udostępnia mu dane osobowe Użytkowników indywidualnych, którzy dokonali rezerwacji Usług Trenera. Platforma i Trener są niezależnymi administratorami danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (dalej: RODO) i samodzielnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników indywidualnych.
 2. Z uwagi na fakt, że Trener jest administratorem danych osobowych Użytkowników indywidualnych, powinien zrealizować wobec Użytkowników indywidualnych obowiązki wypływające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny. Platforma udostępnia funkcjonalność, w której Trener może wypełnić obowiązek informacyjny wobec Użytkowników indywidualnych.

 12. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wejdą w życie w ciągu 21 dni od dnia zawiadomienia Trenera o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Trenera nastąpi przez wysłanie wiadomości e-mail o zmianie Regulaminu na adres e-mail wskazany w Koncie Trenera lub poprzez opublikowanie informacji o zmianie Regulaminu na Platformie.
 2. Obowiązująca treść Regulaminu jest opublikowana w zakładce FAQ - Regulaminy w sposób umożliwiający Trenerowi jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie. Regulamin jest również dostępny w siedzibie Administratora, o której mowa we wstępie Regulaminu.
 3. Regulacja dotycząca danych osobowych przetwarzanych za pomocą Platformy oraz plików cookies wykorzystywanych przez Platformę znajduje się w Polityce prywatności.
 4. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy K.C. i UŚUDE.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2020 r.

Załącznik do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną - Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Trenerów z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Git Gud

Informacja dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez Git Gud zabezpieczeń przed wszelkimi nieuprawnionymi działaniami osób trzecich.

Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

− złośliwe oprogramowanie (malware) – różnego rodzaju programy mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, m.in. wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), dialery;

− programy szpiegujące (spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je - zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody - autorowi programu, m.in. keyloggery, które monitorują sekwencje klawiszy;

− spam - niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;

− phishing - wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) poprzez podszywanie się pod znaną osobę lub instytucję;

− włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit.

 

______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Regulamin umowy o świadczenie usług pomiędzy Trenerem, który nie prowadzi działalności gospodarczej i Użytkownikiem indywidualnym
z dnia 20 listopada 2020 r.

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.gitgud.team prowadzonej przez Wojciech Dziewit, NIP: 643-166-02-47, REGON: 141497209, ul. Śniadeckich 18/13, 00-656 Warszawa, odnoszące się do Trenerów.

 

Dane kontaktowe: Wojciech Dziewit

Adres: ul. Śniadeckich 18/13, 00-656 Warszawa

E-mail: contact@gitgud.pl

 

 1. Definicje

Użyte w treści Regulaminu wyrażenia mają następujące znaczenie:

 • Trener – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która założyła konto na Platformie w celu oferowania swoich Usług, nie prowadzący działalności gospodarczej lub zawodowej w rozumieniu art. 431C., który samodzielnie świadczy Usługi.
 • C. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).
 • Konto – wpis Trenera lub Użytkownika indywidualnego w bazie danych Platformy, który umożliwia dostęp do funkcjonalności Platformy, niedostępnych dla osoby, która nie posiada Konta.
 • Platforma – platforma internetowa dostępna pod adresem gitgud.team umożliwiająca Trenerom oferowanie Usług, a Użytkownikom indywidualnym dokonywanie rezerwacji tych Usług, nawiązywanie kontaktu z Trenerami lub Użytkownikami indywidualnymi, rozliczanie płatności za Usługi, zapoznawanie się z opiniami Użytkowników indywidualnych i odpowiedziami na opinie, umieszczanie własnych Materiałów związanych z Usługami przez Trenerów.
 • Umowa – Umowa o świadczenie Usług zawierana pomiędzy Trenerami a Użytkownikami indywidualnymi za pośrednictwem Platformy.
 • Usługa, Usługi – usługa świadczona przez Trenera, polegająca na prowadzeniu treningów.
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.).
 • Użytkownik indywidualny – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 roku życia, w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, która założyła Konto na Platformie w celu korzystania z dostępnych funkcjonalności poza prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Postanowienia wstępne

 1. W momencie zawarcia poprzez Platformę Umowy z Użytkownikiem indywidualnym, Trener oświadcza, że posiada wszelką niezbędną wiedzę, niezbędne umiejętności do świadczenia zaoferowanej Usługi.
 2. Usługa będąca przedmiotem Umowy nie jest realizowana w związku z działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 431C., przy czym Trener ma świadomość, że zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa (Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – prawo przedsiębiorców, Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.) w momencie, gdy przychód z jego działalności w jednym miesiącu przekroczył 50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę jego działalność staje się działalnością gospodarczą, a Trener powinien złożyć wniosek o wpis do rejestru CEIDG.
 3. Ewentualne należności publicznoprawne związane z realizacją Usługi obciążają Trenera lub Użytkownika indywidualnego, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

3. Usługa

 1. Poprzez zawarcie Umowy z Użytkownikiem indywidualnym, Trener zobowiązuje się do przeprowadzenia Usługi, zgodnie z informacjami dotyczącymi konkretnej Usługi przedstawionymi na jej stronie w ramach Platformy.
 2. Zakres i cena Usługi zostały wyszczególnione w opisie konkretnej Usługi na Platformie (w opisie Trenera).
 3. Data lub okres świadczenia Usługi zostały szczegółowo opisane na stronie konkretnej Usługi na Platformie (w opisie Trenera).
 4. Za rozpoczęcie wykonania Usługi uważa się rozpoczęcie lekcji o ustalonej dokładnej dacie i godzinie, poprzez rezerwacje na Platformie. Za zakończenie wykonania Usługi upłynięcie czasu realizacji czynności składających się na Usługę, zgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2 powyżej.
 5. Trener zobowiązuje się, że wykona Usługę z zachowaniem należytej staranności (ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju).
 6. Trener zobowiązuje się, że Usługę wykona w całości osobiście, sprawując nieprzerwany nadzór nad uczestniczącymi w niej Użytkownikami indywidualnymi (w tym osobami korzystającymi z Usługi w wyniku rezerwacji Usługi na ich rzecz przez Użytkownika indywidualnego).
 7. Zmiana Trenera możliwa jest po uzyskaniu przez Trenera zgody od Użytkownika / Użytkowników indywidualnych.
 8. Osoba zastępująca Trenera zgodnie z ust. 7 powyżej (dalej: „Zastępca”) musi legitymować się równoważnymi względem Trenera, którego ma zastępować wiedzą i umiejętnościami.
 9. Platforma nie weryfikuje umiejętności Trenera świadczących usługi.

4. Płatność

Użytkownik indywidualny dokonuje zapłaty za Usługę w procesie rezerwacji Usługi poprzez Platformę. Użytkownik indywidualny nie ma możliwości innej formy zapłaty za Usługę. 5

5. Reklamacje

 1. Jeżeli wykonanie Usługi w jakikolwiek sposób będzie niezgodne z zawartą Umową, Użytkownik indywidualny i Trener ma prawo złożenia Reklamacji, w której wskaże stwierdzone zastrzeżenia.
 2. Z uwagi na fakt, że żadna ze Stron niniejszego Regulaminu nie jest konsumentem w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy tej nie stosuje się do złożonych reklamacji. Zastosowanie mają przepisy K.C.
 3. Użytkownik indywidualny składa reklamację za pośrednictwem maila poprzez wysłanie wiadomości do Administratora platformy na adres e-mail: contact@gitgud.pl, w ciągu maksymalnie 7 dni od dnia, w którym wystąpiły okoliczności będące podstawą złożenia reklamacji, a Trener powinien udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości od Administratora.
 4. Trener składa reklamację poprzez wysłanie wiadomości do Administratora platformy na adres: contactgitgud.team, w ciągu maksymalnie 7 dni od dnia, w którym wystąpiły okoliczności będące podstawą złożenia reklamacji, a Administrator platformy powinien udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

 6. Odpowiedzialność Trenera

 1. Trener ponosi odpowiedzialność względem Użytkowników indywidualnych za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z Umowy.
 2. Trener ponosi również odpowiedzialność względem Użytkowników indywidualnych za działania swojego Zastępcy, zgodnie z art. 429 K.C.

7. Prawo odstąpienia od Umowy przez Użytkownika Indywidualnego

 1. Zarówno Użytkownik indywidualny, jak i Trener, mogą odstąpić od Umowy przed upływem 24 godzin do świadczenia Usługi wyłącznie w niezależnych od nich, nieprzewidzianych przypadkach losowych, obiektywnie uniemożliwiających świadczenie lub skorzystanie z Usługi Użytkownik indywidualny lub Trener, w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 1 powyżej, Trener ma obowiązek niezwłocznie poinformować Użytkownika indywidualnego o ich wystąpieniu oraz o odstąpieniu od Umowy, najpóźniej 24 godziny przed zaplanowaną datą realizacji Usługi.
 2. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy zgodnie z ust. 2 powyżej Użytkownik indywidualny otrzymuje w terminie 14 dni zwrot pełnej kwoty uiszczonej przez niego w momencie rezerwacji Usługi. Zwrot następuje na konto z którego Użytkownik indywidualny dokonał wpłaty.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez użytkownika indywidualnego po upływie 24 godzin do świadczenia Usługi pobierana jest z tego tytułu prowizja, w wysokości 50 proc. całości kwoty za daną Usługę. Po odwołaniu Usługi administrator Platformy zwróci zapłaconą kwotę za Usługę na właściwy rachunek bankowy.

 8. Proces zwrotu środków

 

 1. W przypadku odwołania lekcji przez użytkownika indywidualnego na mniej niż 24 godziny przed jej startem, jako użytkownika indywidualnego tracisz 50% należnej kwoty, która mimo nie odbycia się lekcji, zostaje przekazana Trenerowi. Jeśli lekcja została odwołana na więcej niż 24 godziny wcześniej otrzymujesz pełen zwrot zapłaconej za lekcję kwoty. Otrzymujesz również pełen zwrot, jeśli to Trener odwoła lekcję.
 2. Aby uzyskać zwrot zapłaconej lub pomniejszonej o 50% kwoty w przypadku odwołania lekcji wyślij maila do administratora portalu Git Gud na adres: contact@gitgud.pl z tytułem maila “Odwołana lekcja z dnia xx.xx.xxxx + nick używany na platformie GitGud.“ oraz w treści maila podaj numer konta bankowego do zwrotu zapłaconej kwoty. Pamiętaj, że adres e-mail z którego wysłałeś wiadomość musi być zgodny z tym, za pomocą którego założyłeś profil na portalu Git Gud.

 9. Pozostałe Postanowienia

 1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego. Z uwagi na fakt, że żadna ze Stron niniejszego Regulaminu nie jest konsumentem w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy tej nie stosuje się do stosunku prawnego łączącego Strony Umowy.

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2020 r.

 

 

 

 Regulamin umowy o świadczenie usług pomiędzy Trenerem, który nie prowadzi działalności gospodarczej i Użytkownikiem indywidualnym z dnia 2 września 2019 r.

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.gitgud.team prowadzonej przez Wojciech Dziewit, NIP: 643-166-02-47, REGON: 141497209, ul. Śniadeckich 18/13, 00-656 Warszawa, odnoszące się do Trenerów.

 

Dane kontaktowe: Wojciech Dziewit

Adres: ul. Śniadeckich 18/13, 00-656 Warszawa

E-mail: contact@gitgud.pl

 

 

 • 1 Definicje

Użyte w treści Regulaminu wyrażenia mają następujące znaczenie:

 • Trener – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która założyła konto na Platformie w celu oferowania swoich Usług, nie prowadzący działalności gospodarczej lub zawodowej w rozumieniu art. 431C., który samodzielnie świadczy Usługi.
 • C. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).
 • Konto – wpis Trenera lub Użytkownika indywidualnego w bazie danych Platformy, który umożliwia dostęp do funkcjonalności Platformy, niedostępnych dla osoby, która nie posiada Konta.
 • Platforma – platforma internetowa dostępna pod adresem gitgud.team umożliwiająca Trenerom oferowanie Usług, a Użytkownikom indywidualnym dokonywanie rezerwacji tych Usług, nawiązywanie kontaktu z Trenerami lub Użytkownikami indywidualnymi, rozliczanie płatności za Usługi, zapoznawanie się z opiniami Użytkowników indywidualnych i odpowiedziami na opinie, umieszczanie własnych Materiałów związanych z Usługami przez Trenerów.
 • Umowa – Umowa o świadczenie Usług zawierana pomiędzy Trenerami a Użytkownikami indywidualnymi za pośrednictwem Platformy.
 • Usługa, Usługi – usługa świadczona przez Trenera, polegająca na prowadzeniu treningów.
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.).
 • Użytkownik indywidualny – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 roku życia, w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, która założyła Konto na Platformie w celu korzystania z dostępnych funkcjonalności poza prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • 2 Postanowienia wstępne
 1. W momencie zawarcia poprzez Platformę Umowy z Użytkownikiem indywidualnym, Trener oświadcza, że posiada wszelką niezbędną wiedzę, niezbędne umiejętności do świadczenia zaoferowanej Usługi.
 2. Usługa będąca przedmiotem Umowy nie jest realizowana w związku z działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 431C., przy czym Trener ma świadomość, że zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa (Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – prawo przedsiębiorców, Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.) w momencie, gdy przychód z jego działalności w jednym miesiącu przekroczył 50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę jego działalność staje się działalnością gospodarczą, a Trener powinien złożyć wniosek o wpis do rejestru CEIDG.
 3. Ewentualne należności publicznoprawne związane z realizacją Usługi obciążają Trenera lub Użytkownika indywidualnego, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 • 3 Usługa
 1. Poprzez zawarcie Umowy z Użytkownikiem indywidualnym, Trener zobowiązuje się do przeprowadzenia Usługi, zgodnie z informacjami dotyczącymi konkretnej Usługi przedstawionymi na jej stronie w ramach Platformy.
 2. Zakres i cena Usługi zostały wyszczególnione w opisie konkretnej Usługi na Platformie (w opisie Trenera).
 3. Data lub okres świadczenia Usługi zostały szczegółowo opisane na stronie konkretnej Usługi na Platformie (w opisie Trenera).
 4. Za rozpoczęcie wykonania Usługi uważa się rozpoczęcie lekcji o ustalonej dokładnej dacie i godzinie, poprzez rezerwacje na Platformie. Za zakończenie wykonania Usługi upłynięcie czasu realizacji czynności składających się na Usługę, zgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2 powyżej.
 5. Trener zobowiązuje się, że wykona Usługę z zachowaniem należytej staranności (ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju).
 6. Trener zobowiązuje się, że Usługę wykona w całości osobiście, sprawując nieprzerwany nadzór nad uczestniczącymi w niej Użytkownikami indywidualnymi (w tym osobami korzystającymi z Usługi w wyniku rezerwacji Usługi na ich rzecz przez Użytkownika indywidualnego).
 7. Zmiana Trenera możliwa jest po uzyskaniu przez Trenera zgody od Użytkownika / Użytkowników indywidualnych.
 8. Osoba zastępująca Trenera zgodnie z ust. 7 powyżej (dalej: „Zastępca”) musi legitymować się równoważnymi względem Trenera, którego ma zastępować wiedzą i umiejętnościami.
 9. Platforma nie weryfikuje umiejętności Trenera świadczących usługi.
 • 4 Płatność

Użytkownik indywidualny dokonuje zapłaty za Usługę w procesie rezerwacji Usługi poprzez Platformę. Użytkownik indywidualny nie ma możliwości innej formy zapłaty za Usługę. 

 • 5 Reklamacje
 1. Jeżeli wykonanie Usługi w jakikolwiek sposób będzie niezgodne z zawartą Umową, Użytkownik indywidualny i Trener ma prawo złożenia Reklamacji, w której wskaże stwierdzone zastrzeżenia.
 2. Z uwagi na fakt, że żadna ze Stron niniejszego Regulaminu nie jest konsumentem w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy tej nie stosuje się do złożonych reklamacji. Zastosowanie mają przepisy K.C.
 3. Użytkownik indywidualny składa reklamację za pośrednictwem maila poprzez wysłanie wiadomości do Administratora platformy na adres e-mail: complaint@gitgud.pl, w ciągu maksymalnie 7 dni od dnia, w którym wystąpiły okoliczności będące podstawą złożenia reklamacji, a Trener powinien udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości od Administratora.
 4. Trener składa reklamację poprzez wysłanie wiadomości do Administratora platformy na adres: complaint@gitgud.pl, w ciągu maksymalnie 7 dni od dnia, w którym wystąpiły okoliczności będące podstawą złożenia reklamacji, a Administrator platformy powinien udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

 

 • 6 Odpowiedzialność Trenera
 1. Trener ponosi odpowiedzialność względem Użytkowników indywidualnych za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z Umowy.
 2. Trener ponosi również odpowiedzialność względem Użytkowników indywidualnych za działania swojego Zastępcy, zgodnie z art. 429 K.C.
 • 7 Prawo odstąpienia od Umowy przez Użytkownika Indywidualnego
 1. Zarówno Użytkownik indywidualny, jak i Trener, mogą odstąpić od Umowy przed upływem 24 godzin do świadczenia Usługi wyłącznie w niezależnych od nich, nieprzewidzianych przypadkach losowych, obiektywnie uniemożliwiających świadczenie lub skorzystanie z Usługi Użytkownik indywidualny lub Trener, w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 1 powyżej, ma obowiązek niezwłocznie poinformować Trenera lub Użytkownika indywidualnego o ich wystąpieniu oraz o odstąpieniu od Umowy, najpóźniej 24 godziny przed zaplanowaną datą realizacji Usługi.
 2. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy zgodnie z ust. 2 powyżej Użytkownik indywidualny otrzymuje w terminie 14 dni zwrot pełnej kwoty uiszczonej przez niego w momencie rezerwacji Usługi. Zwrot następuje na konto z którego Użytkownik indywidualny dokonał wpłaty.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy po upływie 24 godzin do świadczenia Usługi pobierana jest z tego tytułu prowizja, w wysokości 50 proc. całości kwoty za daną Usługę. Po odwołaniu Usługi system automatycznie zwróci zapłaconą kwotę za Usługę na Twój rachunek bankowy.

 

 • 8 Pozostałe Postanowienia
 1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego. Z uwagi na fakt, że żadna ze Stron niniejszego Regulaminu nie jest konsumentem w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy tej nie stosuje się do stosunku prawnego łączącego Strony Umowy.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.


...
Powrót